Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatvédelmi tájékoztató


Kedves Pályázó! 


Tájékoztatjuk, hogy Ön a Matusz-Vad Zrt.-hez  nyújtja be álláspályázatát. Adatait az adatvédelmi rendelkezések előírásainak megfelelően, az álláspályázat elbírálásának céljából, bizalmasan kezeljük.A Matusz-Vad Zrt. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. A. épcégjegyzékszám: 01 10 048495, a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a hozzá pályázók személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.


A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság tájékoztassa a vele kapcsolatba kerülő pályázókat, mint érintetteket az általános adatvédelmi irányelveiről és speciális adatvédelmi szabályairól az alábbi adatkezelés tekintetében:

-Pályázói Adatok kezeléseA jelen tájékoztató a fenti adatkezelésekkel érintett személyes adatokra, a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre, mint érintettekre vonatkozik.


1.Általános adatkezelési szabályok


1.1.Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:

Név: Matusz-Vad Zrt.

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 3. A. ép

E-mail: hr@matusz-vad.hu

Képviseli: Behina Gábor


1.2.A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.


Amennyiben a pályázó magán munkaerő-közvetítőn keresztül került kapcsolatba a Társasággal, úgy a pályázó adatait ez a magán-munkaerő-közvetítő továbbította a Társaság részére, a pályázó erre vonatkozó felhatalmazása alapján. A Társaság általi adatkezelés ilyen esetben onnantól valósul meg, és vonatkozik rá jelen tájékoztató, hogy a pályázó adatai a Társaság erre biztosított rendszerébe a magán munkaerő-közvetítő által feltöltésre kerültek.


1.3.Az érintett jogai


-Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.


-Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.


-Kiegészítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.


-Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.


-Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a Társaság adatkezelése a pályázó erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.


-Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.


-Törléshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

§úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő pályázó kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;

§úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;

§a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;

§a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.


A pályázó a jogait a Társaság felé a megjelölt e-mailcímre történő üzenet küldésével tudja gyakorolni.


1.4.Jogorvoslat


-Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.


-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


-Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.


2.Pályázói adatok kezelése


2.1.A kezelt adatok köre


A Társaság kizárólag a pályázók önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ), a pályázó vagy a magán munkaerő-közvetítő által a HRMaster rendszerében megadott adatokat, továbbá a regisztráció kapcsán a pályázó részére generált felhasználónevet és a pályázó által megadott e-mail címet kezeli. A regisztráció a HRMaster-en keresztül történik, ami egy internetes tartalom-menedzsment rendszer, olyan online felület, ahol a pályázók önéletrajza és személyes adatai tárolásra kerülnek.


2.2.Az adatkezelés célja és jogalapja


A személyes adatok kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a megfelelő pályázó kiválasztása céljából kerül sor.


A pályázó adatainak a HRMaster-re történő rögzítését követően a pályázónak 30 napon belül el kell fogadnia a jelen adatkezelési tájékoztatót, amivel a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a hozzájárulását adja. Ennek elmaradása esetén a pályázó adatai a határidő elteltével, vagy a jelen tájékoztató el nem fogadásával automatikusan törlésre kerülnek.


2.3.Az adatkezelés időtartama


A Társaság az érintett személyes adatait elsősorban az adott pozícióra megfelelő pályázó kiválasztásáig szükséges ideig kezeli. Amennyiben a pályázó egy pozícióra sem jelentkezik, jelentkezését elutasítják, vagy jelentkezését maga törli, úgy a Társaság az érintett személyes adatait azok átadásától számított 365 napig kezeli, amely idő elteltével automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha az adatkezelés időtartamát a pályázó újabb hozzájárulás megadásával további 365 napra meghosszabbítja.


2.4.Az adatkezelésre vonatkozó egyéb információ


Személyes adatait Társaságunk elkülönített tárhelyen (HRMaster tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a pályázó egyéni felhasználói fiók útján bármikor megtekintheti. A regisztrációt követően az adatai helyesbítését, törlését a Társaságtól kérheti, a megjelölt e-mailcímre küldött üzenet útján.


A személyes adataihoz a HRMaster rendszerbe történő regisztrációt követően az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424) mint a HRMaster szoftver szerzői jogait bíró és a rendszer karbantartását végző adatfeldolgozó hozzáféréssel rendelkezik.


A pályázó által feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül az a magán munkaerő-közvetítő is végzi, amely útján a pályázó a Társasággal kapcsolatba került (ha ilyen van). 

Adatvédelmi tájékoztató


Kedves Pályázó! 


Tájékoztatjuk, hogy Ön a Matusz-Vad Zrt.-hez  nyújtja be álláspályázatát. Adatait az adatvédelmi rendelkezések előírásainak megfelelően, az álláspályázat elbírálásának céljából, bizalmasan kezeljük.A Matusz-Vad Zrt. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. A. ép. cégjegyzékszám: 01 10 048495, a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a hozzá pályázók személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.


A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság tájékoztassa a vele kapcsolatba kerülő pályázókat, mint érintetteket az általános adatvédelmi irányelveiről és speciális adatvédelmi szabályairól az alábbi adatkezelés tekintetében:

-Pályázói Adatok kezeléseA jelen tájékoztató a fenti adatkezelésekkel érintett személyes adatokra, a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre, mint érintettekre vonatkozik.


1.Általános adatkezelési szabályok


1.1.Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:

Név: Matusz-Vad Zrt.

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 3. A. ép. 

E-mail: hr@matusz-vad.hu

Képviseli: Behina Gábor


1.2.A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.


Amennyiben a pályázó magán munkaerő-közvetítőn keresztül került kapcsolatba a Társasággal, úgy a pályázó adatait ez a magán-munkaerő-közvetítő továbbította a Társaság részére, a pályázó erre vonatkozó felhatalmazása alapján. A Társaság általi adatkezelés ilyen esetben onnantól valósul meg, és vonatkozik rá jelen tájékoztató, hogy a pályázó adatai a Társaság erre biztosított rendszerébe a magán munkaerő-közvetítő által feltöltésre kerültek.


1.3.Az érintett jogai


-Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.


-Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.


-Kiegészítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.


-Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.


-Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a Társaság adatkezelése a pályázó erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.


-Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.


-Törléshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

§úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő pályázó kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;

§úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;

§a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;

§a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.


A pályázó a jogait a Társaság felé a megjelölt e-mailcímre történő üzenet küldésével tudja gyakorolni.


1.4.Jogorvoslat


-Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.


-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


-Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.


2.Pályázói adatok kezelése


2.1.A kezelt adatok köre


A Társaság kizárólag a pályázók önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ), a pályázó vagy a magán munkaerő-közvetítő által a HRMaster rendszerében megadott adatokat, továbbá a regisztráció kapcsán a pályázó részére generált felhasználónevet és a pályázó által megadott e-mail címet kezeli. A regisztráció a HRMaster-en keresztül történik, ami egy internetes tartalom-menedzsment rendszer, olyan online felület, ahol a pályázók önéletrajza és személyes adatai tárolásra kerülnek.


2.2.Az adatkezelés célja és jogalapja


A személyes adatok kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a megfelelő pályázó kiválasztása céljából kerül sor.


A pályázó adatainak a HRMaster-re történő rögzítését követően a pályázónak 30 napon belül el kell fogadnia a jelen adatkezelési tájékoztatót, amivel a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a hozzájárulását adja. Ennek elmaradása esetén a pályázó adatai a határidő elteltével, vagy a jelen tájékoztató el nem fogadásával automatikusan törlésre kerülnek.


2.3.Az adatkezelés időtartama


A Társaság az érintett személyes adatait elsősorban az adott pozícióra megfelelő pályázó kiválasztásáig szükséges ideig kezeli. Amennyiben a pályázó egy pozícióra sem jelentkezik, jelentkezését elutasítják, vagy jelentkezését maga törli, úgy a Társaság az érintett személyes adatait azok átadásától számított 30 napig kezeli, amely idő elteltével automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha az adatkezelés időtartamát a pályázó újabb hozzájárulás megadásával további 30 napra meghosszabbítja.


2.4.Az adatkezelésre vonatkozó egyéb információ


Személyes adatait Társaságunk elkülönített tárhelyen (HRMaster tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a pályázó egyéni felhasználói fiók útján bármikor megtekintheti. A regisztrációt követően az adatai helyesbítését, törlését a Társaságtól kérheti, a megjelölt e-mailcímre küldött üzenet útján.


A személyes adataihoz a HRMaster rendszerbe történő regisztrációt követően az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424) mint a HRMaster szoftver szerzői jogait bíró és a rendszer karbantartását végző adatfeldolgozó hozzáféréssel rendelkezik.


A pályázó által feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül az a magán munkaerő-közvetítő is végzi, amely útján a pályázó a Társasággal kapcsolatba került (ha ilyen van).