Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Pályázók adatainak kezelése


A Matusz-Vad Zrt., valamint az azonos tulajdonosi körbe tartozó Likócs-Bau Kft., Garzon Plaza Kft., Toscana Cukrászda Kft., Magna Captal Kft., Matusz Vagyonkezelő Kft. és a Raabcom Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy Adatkezelők) ezúton tájékoztatják az általuk meghirdetett állásajánlatokra pályázókat (a továbbiakban: Pályázó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseikről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek célját, valamint az adatkezelés módját az Adatkezelők közösen határozzák meg, a Matusz-Vad Zrt., Garzon Plaza Kft., Toscana Cukrászda Kft.,  és a Raabcom Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) IV. fejezet 1. szakasz 26. cikke szerint közös adatkezelőnek minősülnek. 


1. Adatkezelők adatai


Név:Matusz-Vad Zrt.
Székhely:1103 Budapest, Kőér u. 3/A.
Telefonszám:+36 96 510-330
E-mail: adatkezeles@matusz-vad.hu


Név:Garzon Plaza Kft.
Székhely:9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. B. ép.


Név:Toscana Cukrászda Kft.
Székhely:9028 Győr, Szent Imre u. 99.


Név:Raabcom Programfejlesztő Kft.
Székhely:2890 Tata, Dózsa György utca 40.


2. A szabályozás hatálya

2.1. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által meghirdetett állásokra jelentkező Pályázók adatainak kezelésének, valamint a meghirdetett állások betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelések szabályait határozza meg.

2.2. Adatkezelő a következő csatornákon keresztül hirdeti meg a betöltendő állást és fogadja a Pályázók jelentkezését:

 • bármelyik álláskereső portálon / újsághirdetésben,
 • e-mailen, 
 • telefonon,
 • közösségi oldalakon,
 • ajánlás útján.


3. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által meghirdetett állásokra történő jelentkezés és annak elbírálása során Adatkezelő a Pályázóval összefüggésben a Pályázó által a jelentkezés során, az általa beküldött önéletrajzban vagy más módon megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • személyes adatok:
  1. fénykép;
  2. lakcím;
  3. születési év;
  4. állampolgárság;
  5. nem;
  6. telefonszám;
 • tanulmányok:
  1. végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  2. IT ismeret, certifikáció;
  3. nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  4. jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  5. egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  1. foglalkoztató cég neve;
  2. munkakör megnevezése;
  3. munkavégzés címe;
  4. foglalkoztatás ideje;
  5. munkakör leírása;

3.1. Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt a Pályázó írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez feltétlenül szükségesek, illetve amennyiben a Pályázó maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.

 • személyes adatok:
  1. fénykép;
  2. lakcím;
  3. születési év;
  4. állampolgárság;
  5. nem;
  6. telefonszám;
 • tanulmányok:
  1. végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  2. IT ismeret, certifikáció;
  3. nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  4. jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  5. egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  1. foglalkoztató cég neve;
  2. munkakör megnevezése;
  3. munkavégzés címe;
  4. foglalkoztatás ideje;
  5. munkakör leírása;

Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt a Pályázó írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez feltétlenül szükségesek, illetve amennyiben a Pályázó maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.


4. Adatkezelés célja és időtartama

4.1. Az adatkezelés célja:

 • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Pályázóval való kapcsolattartás;
  • az Adatkezelő által közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása és a meghirdetett állás betöltésével kapcsolatos döntés meghozatala;
  • munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése
  • külön hozzájárulás esetén jövőbeni állásajánlatokkal kapcsolatos értesítés.

4.2. Álláshirdetésre jelentkezés esetén (ideértve az új munkavállaló ajánlásának esetét is) az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg a Pályázó nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

4.3. Amennyiben a Pályázó a kiválasztási eljárás során ehhez külön hozzájárul, az Adatkezelő a Pályázó önéletrajzát a konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is – a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig – megőrzi annak érdekében, hogy a Pályázó részére érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatot közvetítsen.


5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

5.1. A személyes adatok kezelése a Pályázó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

5.2. Amennyiben a Pályázó az Adatkezelő valamely elektronikus levélcímén keresztül adja meg adatait és küldi el önéletrajzát, az Adatkezelő válasz e-mailben tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről/az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

5.3. Pályázó ajánlása esetén a munkavállaló kötelezettsége a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési szabályokról a Pályázót tájékoztatni és a Pályázó személyes adatai Adatkezelő részére történő jogszerű átadása érdekében a Pályázó hozzájárulását be kell szereznie és a Pályázó hozzájáruló nyilatkozatát az Adatkezelő részére továbbítania kell. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat beszerzésére és átadására nem kerül sor, az Adatkezelő a Pályázóval kapcsolatos személyes adatokat törli.


6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

6.1. A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 • vezérigazgató/ügyvezető
 • álláspályázattal érintett terület vezetője


7. A Pályázók jogai a személyes adatok kezelésével összefüggésben 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Pályázó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
  • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
  • a Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
  • az adatkezelés tervezett időtartama;
  • a Pályázó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
  • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
  • az adatok forrása;
  • az esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Pályázó rendelkezésére bocsátja. A Pályázó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Pályázó kérelmére megadni a tájékoztatást. Pályázó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.


Kezelt adatok helyesbítése

A Pályázó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. 

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Pályázó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Pályázó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
  • a Pályázó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
  • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Pályázó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • a Pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Pályázót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Pályázót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozáshoz való jog

A Pályázó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
  • profilalkotáson alapul.

A Pályázó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Adatkezelő intézkedése a Pályázó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Pályázó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


8. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
  • Adatkezelő neve, elérhetősége;
  • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
  • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
  • az érintettek köre és száma;
  • az adatvédelmi incidens időpontja;
  • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
  • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.


 10. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Pályázó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy kérjük, írjon az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre.  

Amennyiben a Pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu), illetve az illetékes bíróságnál.

Pályázók adatainak kezelése

 


A Matusz-Vad Zrt., valamint az azonos tulajdonosi körbe tartozó Likócs-Bau Kft., Garzon Plaza Kft., Toscana Cukrászda Kft., Magna Captal Kft., Matusz Vagyonkezelő Kft. és a Raabcom Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy Adatkezelők) ezúton tájékoztatják az általuk meghirdetett állásajánlatokra pályázókat (a továbbiakban: Pályázó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseikről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek célját, valamint az adatkezelés módját az Adatkezelők közösen határozzák meg, a Matusz-Vad Zrt., Garzon Plaza Kft., Toscana Cukrászda Kft.,  és a Raabcom Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) IV. fejezet 1. szakasz 26. cikke szerint közös adatkezelőnek minősülnek. 

 

1. Adatkezelők adatai

 

Név:                     Matusz-Vad Zrt.

Székhely:            1103 Budapest, Kőér u. 3/A.

Telefonszám:     +36 96 510-330

E-mail:                 adatkezeles@matusz-vad.hu

 

Név:                     Garzon Plaza Kft.

Székhely:            9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. B. ép.

 

Név:                     Toscana Cukrászda Kft.

Székhely:            9028 Győr, Szent Imre u. 99.

 

Név:                     Raabcom Programfejlesztő Kft.

Székhely:            2890 Tata, Dózsa György utca 40.


 

2. A szabályozás hatálya

2.1. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által meghirdetett állásokra jelentkező Pályázók adatainak kezelésének, valamint a meghirdetett állások betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelések szabályait határozza meg.

 

2.2. Adatkezelő a következő csatornákon keresztül hirdeti meg a betöltendő állást és fogadja a Pályázók jelentkezését:

 • bármelyik álláskereső portálon / újsághirdetésben,
 • e-mailen, 
 • telefonon,
 • közösségi oldalakon,
 • ajánlás útján.


3. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által meghirdetett állásokra történő jelentkezés és annak elbírálása során Adatkezelő a Pályázóval összefüggésben a Pályázó által a jelentkezés során, az általa beküldött önéletrajzban vagy más módon megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • személyes adatok:
  1. fénykép;
  2. lakcím;
  3. születési év;
  4. állampolgárság;
  5. nem;
  6. telefonszám;
 • tanulmányok:
  1. végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  2. IT ismeret, certifikáció;
  3. nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  4. jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  5. egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  1. foglalkoztató cég neve;
  2. munkakör megnevezése;
  3. munkavégzés címe;
  4. foglalkoztatás ideje;
  5. munkakör leírása;

3.1. Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt a Pályázó írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez feltétlenül szükségesek, illetve amennyiben a Pályázó maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.


4. Adatkezelés célja és időtartama

4.1. Az adatkezelés célja:

 • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Pályázóval való kapcsolattartás;
  • az Adatkezelő által közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása és a meghirdetett állás betöltésével kapcsolatos döntés meghozatala;
  • munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése
  • külön hozzájárulás esetén jövőbeni állásajánlatokkal kapcsolatos értesítés.

 

4.2. Álláshirdetésre jelentkezés esetén (ideértve az új munkavállaló ajánlásának esetét is) az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg a Pályázó nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

 

4.3. Amennyiben a Pályázó a kiválasztási eljárás során ehhez külön hozzájárul, az Adatkezelő a Pályázó önéletrajzát a konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is – a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig – megőrzi annak érdekében, hogy a Pályázó részére érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatot közvetítsen.


 

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

5.1. A személyes adatok kezelése a Pályázó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

5.2. Amennyiben a Pályázó az Adatkezelő valamely elektronikus levélcímén keresztül adja meg adatait és küldi el önéletrajzát, az Adatkezelő válasz e-mailben tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről/az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

 

5.3. Pályázó ajánlása esetén a munkavállaló kötelezettsége a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési szabályokról a Pályázót tájékoztatni és a Pályázó személyes adatai Adatkezelő részére történő jogszerű átadása érdekében a Pályázó hozzájárulását be kell szereznie és a Pályázó hozzájáruló nyilatkozatát az Adatkezelő részére továbbítania kell. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat beszerzésére és átadására nem kerül sor, az Adatkezelő a Pályázóval kapcsolatos személyes adatokat törli.6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

6.1. A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 • vezérigazgató/ügyvezető
  • álláspályázattal érintett terület vezetője


7. A Pályázók jogai a személyes adatok kezelésével összefüggésben

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő a Pályázó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
  • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
  • a Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
  • az adatkezelés tervezett időtartama;
  • a Pályázó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
  • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
  • az adatok forrása;
  • az esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Pályázó rendelkezésére bocsátja. A Pályázó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Pályázó kérelmére megadni a tájékoztatást. Pályázó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

A Pályázó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. 

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

A Pályázó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Pályázó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
  • a Pályázó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
  • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Pályázó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

 

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • a Pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a Pályázót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 


A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Pályázót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 


Tiltakozáshoz való jog

 

A Pályázó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
  • profilalkotáson alapul.

 

A Pályázó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 


Adatkezelő intézkedése a Pályázó kérelmével összefüggésben

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Pályázó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

8. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
  • Adatkezelő neve, elérhetősége;
  • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
  • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
  • az érintettek köre és száma;
  • az adatvédelmi incidens időpontja;
  • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
  • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.
  •  

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

9. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

 

10. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Pályázó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy kérjük, írjon az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre. 

 

Amennyiben a Pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu), illetve az illetékes bíróságnál.